Assamblea General Ordinària

A: Tots els socis/es de “Club d’atletisme runners elvendrell”.
ASSUMPTE: Convocatòria per Assamblea General Ordinària

EL Vendrell, a 21 de setembre de 2013

Estimats Socis/es:

Per indicació del president del “Club d’atletisme runners elvendrell”, convoquem a tots els socis/es per la cel•lebració de la propera Assamblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper divendres, día 27 de setembre de 2013 en el Consell Esportiu del Baix Penedès situat a la carretera de Sant Vicenç 71-79 del Vendrell, a las 20:00 horas en primera convocatòria i a les 20:15 horas en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
2. Memòria d’activitats i estat de comptes temporada 2012-2013.
3. Pla d’actuació i pressupost temporada 2013-2014.
4. Aprovació de les quotes de soci temporada 2013-2014.
5. Torn obert de paraula: Precs i preguntes

Sense altre particular, atentament

Sergi Calatayud
El Secretari

You may also like...